Secretary General of the Chaipattana Foundation

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 เมษายน 2567 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส) รุ่นที่ 11 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

Print Email