Secretary General of the Chaipattana Foundation

IMG 3733 Medium

IMG 3733 Medium

IMG 3733 Medium

IMG 3733 Medium

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นประธาน พิธีมอบรางวัลการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

Print Email

IMG 3411

IMG 3436

IMG 3418

IMG 3483

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบรรยายเรื่อง“ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยสถาปันพระปกเกล้า

Print Email

IMG 3559 MediumIMG 3559 MediumIMG 3559 MediumIMG 3559 Medium

วันที่ 2 ธันวาคม 2562

          ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรการบรรยาย หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.)  รุ่นที่ 15 ในหัวข้อ "การยุติความขัดแย้งในสังคม" ณ สมาคมธรรมศาตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Print Email

IMG 3514

IMG 3516

IMG 3539

IMG 3544

วันที่ 2 ธันวาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สร้างธรรมาภิบาลด้วยศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ได้ดำเนินการส่งเสริมกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่องได้กำหนดจัดกิจกรรมงานวันธรรมมาภิบาล รฟม. ครั้งที่ 8 ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

 

Print Email

IMG 3330

IMG 3353

IMG 3367

IMG 3374

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขานุการผู้มีความสามารถในการบรรยายเรื่อง“ ประสบการณ์ในการทำสงครามกับการเมือง” ด้วยการเปิดสอนวิชาไทยศึกษา (HI 2001) จำนวนนักเรียน 227 คน

 

Print Email

IMG 3000 SmallIMG 3000 SmallIMG 3000 SmallIMG 3000 Small

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

          ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรการบรรยาย หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. รุ่นที่ 5 ในหัวข้อ "การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า

Print Email

IMG 2944 SmallIMG 2944 SmallIMG 2944 SmallIMG 2944 Small

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

          ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรการอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร "อัยการจังหวัด" รุ่นที่ 39 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

Print Email

IMG 3307

IMG 3292

IMG 3282

IMG 3314

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบรรยายเรื่อง“ การสืบพันธุ์พระราชปณิธานในรัชกาลที่ 9” บมช.) รุ่น 12 ณ สำนักข่าวสาธารณสุขแห่งชาติ

 

Print Email

IMG 3256

IMG 3254

IMG 3261

IMG 3271

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการและผู้บริหารระดับสูงบรรยายเรื่อง“ คุณธรรมและระบบการบริหารสำหรับผู้บริหาร” กับสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการฝึกอบรม อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ

 

Print Email

IMG 3180

IMG 3191

IMG 3198

IMG 3227

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคีรีธรรมการกุศล“ มั่นคงในธรรม” คณะศาสนศาสตร์และพระสังฆราช จิตอาสาจัดงาน ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

 

Print Email