Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 2 กันยายน 2565

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง หลักการทรงงานและการน้อมนำมาปฏิบัติ ให้กับราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน รัฐวิหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อพระราชปณิธานองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงยั่งยืน

Print Email

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรถวายความรู้ในหัวข้อ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีพุทธ” แก่นวกภิกษุ จำนวน 79 รูป จากโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

Print Email

วันที่ 23 กรกฏาคม 2565 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายเรื่อง “ความขัดแย้งในบริบทของสังคมโลก ปัญหาและทางออก”ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Print Email

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร” (รุ่นที่ 5) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 101 สำนักงาน กปร

Print Email

วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายเรื่อง “การทำงานพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม”ด้วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดอบรม ณ โรงแรมธามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.

 

Print Email

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ณ สำนักงานคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม ดินแดง กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 19 มิถุนายน 2565

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การให้บริการสังคมกับการดำเนินงานวิถีใหม่ของไลออนส์ไทย” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสมาคมสโมสรไลออนส์ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 18 มิถุนายน 2565

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการงบประมาณตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 17 มิถุนายน 2565

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Policy Innovation Showcase” แนวคิดการออกแบบนโยบายโดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและภาคเอกชนรุ่นที่ 4 (PPCIL4) ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Print Email

IMG 1365

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายเรื่อง “จริยธรรมผู้นำความมั่นคงของประเทศ” ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

Print Email