Secretary General of the Chaipattana Foundation

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เกษตรสายพันธุ์ใหม่ พัฒนาชาติไทยยั่งยืน” ในโครงการ New Gen Hug Knowledge Edutainment Camp จัดโดย ธนาคาร ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ณ ห้อง convantion hall ชั้น 3 อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Print Email

IMG 5141

IMG 5141

IMG 5141

IMG 5141

วันที่ 6 มีนาคม 2563 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง นิยามและแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เจ้าหน้าที่ สคช.

Print Email

 

IMG 5098

IMG 5098

IMG 5098

IMG 5098

วันที่ 5 มีนาคม 2563 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อวิชา “ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 1 ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Print Email

IMG 4973IMG 4973IMG 4973IMG 4973

วันที่ 3 มีนาคม 2563

    ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร  ณ ห้อง Somerset Ballroom ชั้น 5 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

Print Email

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นปาฐกถาพิเศษในพิธีมอบรางวัล คนดี ประจำปี 2562 ด้วยมูลนิธิ คนดีประเทศไทย ร่วมก้บบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานมอบรางวัลคนดีประเทศไทย ณ ห้อง ๑๑๑๑A ชั้น ๑๑อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

Print Email

IMG 4044

IMG 4063

IMG 4070

IMG 4071

วันที่ 27 ธันวาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง“ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะนิติศาสตร์ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดโครงการอบรมนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 3

Print Email

 

IMG 3962 Medium

IMG 3962 Medium

IMG 3962 Medium

IMG 3962 Medium

วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นประธานในการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 62 "การปรับตัวของชาวนาสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล" 

 

Print Email

IMG 3995 Medium

IMG 3995 Medium

IMG 3995 Medium

IMG 3995 Medium

วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรในงาน " ThaiBev Sustainability Day 2019 Business Partner Conference" ณ โรงแรมแอทธินี กรุงเทพฯ

Print Email

IMG 3923 MediumIMG 3923 MediumIMG 3923 MediumIMG 3923 Medium

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ " การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทกับการดำรงตนในตำแหน่งอัยการจังหวัด หลักสูตร "อัยการจังหวัด" รุ่นที่ 39/2 ณ ห้องพาโรนามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

Print Email

IMG 3838 MediumIMG 3838 MediumIMG 3838 MediumIMG 3838 Medium

วันที่ 9 ธันวาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 2  ณ ห้องแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วิภาวดีรังสิต 

Print Email