Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 6 กรกฏาคม 2566

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรในหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 5 สำหรับการพัฒนาศักยภาพในกลุ่มผู้บริหารระดับกลางถึงสูง เพื่อพัฒนาความสามารถทางวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ

Print Email

 

วันที่ 29 มิถุนยายน 2566

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "โครงการความเป็นจิตรลดา : ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับมูลนิะฺชัยพัฒนา" เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และปลูกฝังวัฒนธรรมความเป็นจิตรลดา มีความจงรักภักดี เป็นคนดี รักองค์กร ใฝ่เรียนรู้

Print Email

IMG 3707IMG 3709IMG 3708

วันที่ 12 มกราคม 2566

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ในหลักสูต “การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ” (บมช.) รุ่นที่ 15 ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานในประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณห้องประชุม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

Print Email

IMG 3683

IMG 3693

IMG 3700

IMG 3701

 

วันที่ 11 มกราคม 2566 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน Thailand HR Day 2022 และมอบรงวัลโครงการ Thailand HR Day 2022 ที่สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

Print Email

IMG_3645.jpg

IMG 3620

IMG 3629

IMG 3645

 

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย กลุ่มวิชาที่ 6 ผู้นำทรงปัญญา หัวข้อ "วิถีผู้นำตามศาสตร์พระราชา" ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Print Email

 

 

IMG 3546

IMG 3569

IMG 3587

IMG 3589

 

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร "การพัฒนานักบริหารระดับสูง" สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 14 ณ ห้องประชุมชั้น 6 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

Print Email

IMG 3443

วันที่ 14 ธันวาคม 2565

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2565 และมอบรางววัลโครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 13 ธันวาคม 2565

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมป์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันสารสนเทศน์ทรัพยากรน้ำ กรุงเทพมหานคร

Print Email

NPW 6226

วันที่ 6 ธันวาคม 2565

นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานเทศกาลสินค้าจากร้านค้าโครงการในพระราชดำริ “The Royal Gift Festival” ครั้งที่ 4 และนางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยมีคุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเซ็นทรัล ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ร้านภัทรพัฒน์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ร่วมออกร้านในเทศกาลครั้งนี้ด้วย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม 2565 ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 10 กันยายน 2565

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะการเป็นผู้นำแบบธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุมจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

Print Email