Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายเรื่อง “หลักธรรมมาภิบาล/บรรษัทภิบาลในการบริหารองค์กรเพื่อความโปร่งใส”

ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

 

Print Email

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายเรื่อง ““การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานในสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย”

ณ ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.

 

Print Email

วันที่ 7 มิถุนายน 2565

นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร ในโครงการภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่ 7 ณ ห้องกันภัย ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

Print Email

IMG 0814IMG 0817IMG 0820IMG 0822

วันที่ 7 มีนาคม 2565

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ จัตุจักร กทม.

Print Email

IMG 0770

IMG 0777

IMG 0794

IMG 0808

 

วันที่ 2 มีนาคม 2565

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายและมอบรางวัลงาน คนดีประเทศไทย ปีที่ 12 ประจำปี 2563-2564 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(พีไอเอ็ม) ถ.แจ้งวัฒนะ

Print Email

TON 4788

TON 4785

TON 4815

TON 4828

วันที่ 14 ธันวาคม 2564

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ร่วมรับรางวัลบุคคลเกียรติยศแห่งปี “ Anti-corruption awards 2012” ส่งเสริมการต้านคอร์รับชั่น ประจำปี 2564 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

Print Email

วันที่ 30 พฤศจกายน 2564

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานนพิธีประกาศผลและมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 20 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ กันตนาสตูดิโอ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและเลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2564 ณ ห้องประชุมมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Print Email

IMG 9499IMG 9497IMG 9502IMG 9507

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564-2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารไทยเบฟควอเตอร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม

Print Email