Secretary General of the Chaipattana Foundation

ETH 6606

AOD 9835

ETH 6674

ETH 6815

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขานุการสภาผู้แทนราษฎรรับทราบการจัดทำโครงการประชุมวิชาการระดับสูงด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม Education Congress (10th WEEC)” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพฯ

Print Email

IMG 2761

IMG 2739

IMG 2739

IMG 2765

วัล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบรรยายเรื่อง“ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศได้เปิดหลักสูตรการศึกษาที่ 54 ณ วิทยาลัยกองทัพอากาศ กรมยุทธศาตร์ศึกษาทหารอากาศ

Print Email

IMG 2605

IMG 2610

IMG 2607

IMG 2633

วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การเรียนรู้ความเป็นผู้นำตามรอยพระยุคลบาท”ด้วยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่น 78 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ

Print Email

วันที่ 24 กันยายน 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Print Email

วันที่ 20 ตุลาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ ณ ห้องอบรมชั้น 8 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ อาคารรัฐประศาสนภักดื ศูนย์ราชการ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

Print Email

IMG 2395

IMG 2387

IMG 2379

IMG 2417

วันที่ 8 ตุลาคม 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบรรยายเรื่อง“ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยสำนักสันติวิธีและธรรมมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า ผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกทม.

Print Email

IMG 2162

IMG 2169

IMG 2159

IMG 2183

วันที่ 5 ตุลาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ร่วมเป็นพิธีเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการจัดการชุมชน ตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน ด้วยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานนี้ขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ จตุจักร กทม.

Print Email

วันที่ 3 ตุลาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน จัดโดย สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ณ ห้องอบรม ๗๐๔ ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาการ เมืองและการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

Print Email

IMG 1962

IMG 1966

IMG 1965

IMG 1968

วันที่ 19 ก.ย. 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบรรยายเรื่อง“ การมีส่วนร่วมในวัยเกษียณ” ด้วยสำนักเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 10

 

Print Email

วันที่ 18 กันยายน 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Email